Medical Services that you can trust
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec malesuada lorem maximus mauris scelerisque, at rutrum nulla dictum. Ut ac ligula sapien.
บริการของเรา
เลือกโครงการเพื่อดูรายละเอียด
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อาศัยทรัพยากรท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโดยชุมชน ให้มีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
“รถโพถ้อง” เป็นยานพาหนะที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ที่มาจากการผสมผสานของภูมิปัญญาและสถาปัตยกรรม
การท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อซึมซับบรรยากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามในท้องถิ่นของภูเก็ต
เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน โดยได้ถ่ายทอดความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาผ่านสื่อต่างๆ